Medezeggenschapsraad

Basisschool St. Joan

Welkom op de site van de medezeggenschapsraad (de MR)van bassis-school St.Joan.
De MR is een overlegorgaan. Ze bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en teamleden, aangevuld met adviserende leden (ouders + directie van de school), tesamen de schoolraad. Ze bespreekt allerlei beleidszaken waaronder het schoolontwikkelingsplan en Koersplan Skozok. Over deze beleidszaken geeft zij gevraagd of ongevraagd advies. Voor bepaalde beleidszaken is instemming van de MR vereist. Daarnaast wordt de kwaliteit van het onderwijs op St.Joan gevolgd. Onder meer de voortgang van onderwijsdoelen en de cito-scores komen aan bod binnen de MR.

De rol van de MR-leden is het vertegenwoordigen van hun achterban tijdens dit overleg. Geluiden uit deze achterban (van zowel ouders als leerkrachten) zullen tijdens bijeenkomsten meegenomen worden. Teamleden en ouders zijn ook altijd vrij om agendapunten aan te dragen via de MR-leden. Eenieder is vrij om (met kennisgeving via de voorzitter en eventuele agendapunten) aan te sluiten bij een MR-vergadering. Via de website zullen de agenda en notulen inzichtelijke zijn.

De MR sluit aan bij GMR vergaderingen, de gemeenschappelijke MR van alle Skozok scholen, waar Skozok ontwikkelingen op de voet gevolgd kunnen worden. Daarnaast wordt er overleg gepleegd tussen de Skozok  scholen uit de gemeente Cranendonck, indien daar aanleiding toe is.

Wil je meedenken over het onderwijs van je kind(eren)? Heb je een mening over zaken? Kom dan naar een MR-vergadering en/of meldt je aan voor lidmaatschap.

Emailadres: mrstjoan@skozok.nl

Aanvullende informatie/ links:
Samenstelling MR
Agenda’s vergaderingen:
   
   

   
   
   
   
Notulen vergaderingen:
   
   
   
   
   
   
Werkplan
Jaarplanner
Jaarverslagen:
    Jaarverslag 2015-2016
    Jaarverslag 2016-2017
Reglement